ДЕВОЙЧЕ ТЕНКО
1.Девойче, бело, цървено, не оди рано на вода. (Х2)


2.Не оди рано на вода, водата ти е далеко. (Х2)


3.Водата ти е далеко, бунарот преку Вардарот. (Х2)